logo

Увійти

„Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, turi teisę mokytis, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją“ (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 24 straipsnis, 2011 m. kovo 17 d.).

Jūs siejate savo šeimos ateitį su Lietuva?
Norite, kad Jūsų vaikai čia augtų saugūs?
Jūsų vaikai čia lankys mokyklą ir studijuos?

JUS KVIEČIA MOKYTIS VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI!

Vilniaus lietuvių namai 2013-2014 mokslo metais kviečia mokytis užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje vaikus, lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonis.

Vilniaus lietuvių namuose (gimnazijoje) mokosi mokiniai iš 22 pasaulio šalių – Anglijos, Baltarusijos, Gruzijos, Japonijos, Italijos, Kazachstano, Rusijos, Turkijos, Vokietijos, Urugvajaus ir kt.

2013-2014 mokslo metais Vilniaus lietuvių namai kviečia mokytis:

- užsieniečius;
- iš užsienio atvykstančių/ parvykstančių lietuvių vaikus;
- ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikus.

Vilniaus lietuvių namai:

- teikia kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą;
- tenkina mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, suteikia mokiniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus;
- teikia mokiniams švietimo, socialinę pedagoginę, psichologinę ir informacinę pagalbą;
- užtikrina sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką.;
- moko asmenis, nemokančius valstybinės lietuvių kalbos.

Norinčių mokytis Vilniaus lietuvių namuose žiniai:

- vaikai į pirmą klasę priimami sulaukę 7 metų arba kai vaikui sueis 7 metai iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Kitu atveju turi būti atliekamas vaiko brandumo įvertinimas vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173;
- į kitas klases priimami 7-17 metų mokiniai;
- atvykusių iš užsienio asmenų ugdymas mokykloje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo ir Bendrųjų ugdymo programų reikalavimais;
- atvykusių iš užsienio asmenų, neturinčių mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, pasiekimus įvertina direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.

Nemokantys lietuvių kalbos, priimami į išlyginamąją klasę ar išlyginamąją grupę, kurioje vienerius metus mokosi lietuvių kalbos.

Norintys mokytis turi turėti šiuos dokumentus:

- tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą;
- pirmumo teisę patvirtinančius dokumentus (jeigu taikomi pirmumo kriterijai);
- vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;
- nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą;
- užsieniečio piliečio pasą ir leidimą laikinai/nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
- notaro patvirtintą tėvų sutikimą dėl mokymosi, gyvenimo, medicininės pagalbos suteikimo ir vaiko atstovavimo Lietuvos Respublikoje, jeigu mokinio tėvai negyvena Vilniuje.

Tėvų (globėjų) prašymas teikiamas iki 2013 m. liepos 15 d. Kiti dokumentai priimami iki rugpjūčio 25 d. Priėmimas į mokyklą vyksta rugpjūčio 25-31 d. nuo 9 val. Mokslo metų pradžia - rugsėjo 1 d.

Informacija teikiama:
Dzūkų g. 43, LT-02116 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 269 5773 arba +370 5 269 5173
Faks. +370 269 5173
El. paštas: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. arba Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Sužinokite daugiau apie Vilniaus lietuvių namus: http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt

lang ua

,,Каждый гражданин Литовской Республики, а также иностранец, имеющий право на постоянное или временное проживание в Литовской Республике имеет право на обучение, получение образования и квалификации“ (Закон об образовании ЛР, статья 24, 17 марта 2011г.)

Вы связываете будущее своей семьи с Литвой?
Вы хотите, чтобы Ваши дети здесь росли в безопасности?
Ваши дети будут здесь ходить в школу или учиться в вузе?

ВАС ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ ВИЛЬНЮССКИЙ ДОМ ЛИТОВЦЕВ

В Вильнюссом доме литовцев (Гимназия) обучаются дети из 22 стран мира – Англии, Белоруссии, Грузии, Японии, Италии, Казахстана, России, Турции, Германии, Уругвая и т. д.

Вильнюсский литовский дом приглашает на учебу в 2013-2014 учебном году:

- иностранцев;
- детей граждан Литвы возвращающихся или временно прибывающих в Литву из-за рубежа;
- детей литовцев, проживающих за пределами Литовской Республики.

Вильнюсский дом литовцев:

- предоставляет качественное начальное, основное и среднее образование:
- удовлетворяет познавательные, образовательные потребности учащихся, а также потребность в самовыражении; предоставляет учащимся основы народной и этнической культуры;
- предоставляет учащимся образовательную, социальную, педагогическую, психологическую и информационную помощь;
- гарантирует здоровые и безопасные условия обучения;
- проводит обучение лиц не владеющих государственным литовским языком.

К сведению желающих обучаться в Вильнюсском доме литовцев:

- в первый класс принимаются дети, достигшие 7-милетнего возраста до 31 декабря текущего года. В других случаях проводится проверка зрелости ребёнка в соответствии с Порядком оценки способностей ребёнка обучаться по программам дошкольного и младшего школьного образования, утвержденным Mинистром образования Литвы 29 октября 2005г. приказом Nr. ISAK-2173;
- в другие классы принимаются ученики в возрасте 7-17 лет;
- образовательный процесс прибывших из-за рубежа учеников организовывается в соответствии с Законом об образовании Литовской Республики и с требованиями Общих образовательных программ;
- в случае, если прибывший из-за рубежа ученик не может предоставить документ об образовании, его знания оценивает комиссия утверждённая приказом директора.

Не владеющие литовским языком принимаются в класс выравнивания или в группу выравнивания, где в течение одного года учатся литовскому языку.

Необходимые документы для желающих проходить обучение:

-заявление родителей (опекунов);
-документы, подтверждающие право на первоочередной (приоритетный) прием ;
-свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и копия);
-медицинская карта ребёнка установленной формы;
-паспорт гражданина иностранного государства и разрешение на постоянное/временное проживание в Литовской Республике;
-нотариально заверенное согласие родителей на обучение, проживание ребёнка в ЛР, а также на предоставление медицинской помощи и представление его интересов в ЛР, в случае, если родители ребёнка проживают не в Вильнюсе.

Заявление родителей (опекунов) необходимо подать до 15 июля. Другие документы принимаются до 25 августа. Приём в школу проводится 25-31 августа с 9 часов. Начало учебного года – 1 сентября.

Информация предоставляется:
Ул. Дзуку 43, LT-02116 Вильнюс, Литва
Тел.+37052695773 или +37052695173
Факс +3702695173
Эл. почта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. или Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Узнайте больше о Вильнюсском доме литовцев http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt

Відвідувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі в даній статті.

У Вільнюсі у віці 77 років помер видатний поет, есеїст, перекладач, автор безсмертних "Балад Кукутіса"... Найпопулярн...

У Києві оселився білий ангел литовського скульптора В. Рамошки. 2015 m. spalio 28 d. Kijeve ant nacionalinio Taraso...

Šįmet liepos 25 d. sulauksime garbingą Jono 80 metų jubiliejų. 2002-06-04 Dnipropetrovsko srityje buvo sukurtas Lietu...