logo

Увійти

lang liet

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) kartu su Kaliningrado valstybiniu technikos universitetu (KVTU) parengė jungtinę darnaus nekilnojamojo turto valdymo magistrantūros studijų programą.

Asmenims, baigusiems šią studijų programą, bus suteikiami abiejų universitetų diplomai.

VGTU priėmimo komisija kviečia teikti prašymus stoti studijuoti darnaus nekilnojamojo turto valdymo programą nuo 2012–2013 m. m. pavasario semestro. Stojantieji gali pretenduoti į iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas vietas ir (arba) į studijuojančių savo lėšomis asmenų vietas.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams, pateikusiems lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, pažymą, patvirtinančią lietuvių kilmę, prie konkursinio balo pridedamas 1 papildomas balas.

Jungtinės darnaus nekilnojamojo turto valdymo studijų programos magistrantūros nuolatinės studijos organizuojamos nuotoliniu būdu šia tvarka:

• Auditorinis darbas su studentais vykdomas šeštadieniais tiek VGTU, tiek KVTU patalpose.

• Egzaminai vykdomi šeštadieniais VGTU patalpose, KVTU patalpose arba internetu.

• Ne mažiau kaip 48 ECTS apimties studijų programos dalykų (1 semestrą) studentai privalo studijuoti Kaliningrado valstybiniame technikos universitete.
• Studijos vyksta rusų arba anglų kalbomis.

• Studijų trukmė – 2 metai.

• Semestro studijų kaina –3654,00 Lt (neįstojusiems į ES finansuojamas vietas).

Daugiau informacijos apie studijų programą: https://medeine.vgtu.lt/programos/programa.jsp?fak=2&prog=129&sid=F&rus=U arba tel. +370 65292347.

Stojimo tvarka:

  • sausio 7–21 d.: prašymų stoti ir dokumentų registravimas VGTU priėmimo komisijoje
  • sausio 22 d. 14 val.: konkursinių balų skelbimas.
  • sausio 23 d. 14 val.: VGTU internetiniame puslapyje http://www.vgtu.lt/magistrantura skelbiamas. Priėmimo komisijos sprendimas dėl kvietimo studijuoti
  • nuo sausio 24 d. 10 val. iki sausio 26 d. 12 val.: studijų sutarčių pasirašymas VGTU priėmimo komisijoje. Stojantieji turi atvykti į Priėmimo komisiją sudaryti sutarties ir sumokėti dokumentų registracijos įmokos ir studijų įmokos iki 2013-01-26 12 val. Nesudarius studijų sutarties ir nesumokėjus dokumentų registracijos įmokos laiku, kvietimas studijuoti panaikinamas. Likusios laisvos vietos perkeliamos į antrąjį priėmimo etapą, į jas bus pakviesti stojantieji atskiro konkurso tvarka.

Reikalingi dokumentai:

1) Prašymas.
2) Visų baigtų universitetinių studijų diplomų ir jų priedų ar priedėlių notaro arba aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens Priėmimo komisijoje patvirtinti nuorašai.
3) Baigtų koleginių studijų diplomų ir jų priedų ar priedėlių bei papildomų studijų pažymų notaro arba aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens Priėmimo komisijoje patvirtinti nuorašai.
4) Studijų kokybės vertinimo centro išduotos pažymos dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo notaro arba aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens Priėmimo komisijoje patvirtinti nuorašai (jei studijos baigtos užsienio aukštojoje mokykloje).
5) Pažyma apie laidos diplomų priedų ar priedėlių pažymių vidurkius (VGTU absolventams šis vidurkis perkeliamas iš universiteto studentų duomenų bazės).
6) Pažyma apie aukštųjų neuniversitetinių studijų programos laidos diplomų priedų ar priedėlių pažymių vidurkius.
7) Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti) ir kopijos (įteikti) (kortelės kopija iš abiejų pusių).
8) Leidimas stoti į pasirinktą studijų programą (jei prašymo registravimo pažymoje yra pastaba „Reikalingas leidimas stoti“).
9) Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija.
10) Publikacijų kopijos: pirmas leidinio lapas, kuriame nurodytas leidinio pavadinimas; antras leidinio lapas, kuriame nurodyta informacija apie leidinio rengėjus, recenzentus, ISSN ar kitokį kodą; turinys; straipsnis.
11) Patvirtinanti lietuvių kilmę pažyma iš lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko stojantysis (tik išeivijai ir lietuvių kilmės užsieniečiams).

Studentų priėmimo į darnaus nekilnojamojo turto valdymo studijų programos studijas 2013 m. taisyklės (plačiau).

Priėmimą į jungtinę darnaus nekilnojamojo turto valdymo studijų programą vykdo VGTU priėmimo komisija:

VGTU Saulėtekio rūmai, 205 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius tel. (8 5) 2370655, 2744949, el. p. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

lang ua

Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса (ВТУГ) совместно с Калининградским государственным техническим университетом (КГТУ) подготовили объединенную учебную программу магистратуры «Устойчивое управление недвижимостью».

Лицам, окончившим программу настоящего обучения, будут вручаться дипломы обоих университетов.

Приемная комиссия ВТУГ приглашает подавать заявления на обучение по учебной программе «Устойчивое управление недвижимостью» с осеннего семестра 2012-2013 г.г.

Поступающие лица могут претендовать на места, финансируемые из средств структурных фондов Европейского Союза и (или) на места лиц, обучающихся за собственный счет.

Для детей, внуков и правнуков эмигрантов и иностранцев литовского происхождения, представивших подтверждающую литовское происхождение справку от литовской общины той страны, из которой они прибыли, к конкурсному баллу добавляется 1 дополнительный балл.

Дистанционное постоянное обучение по объединенной программе магистратуры

«Устойчивое управление недвижимостью» организуется следующим способом:

• Аудиторная работа со студентами осуществляется по субботам как в помещениях ВТУГ, так и КГТУ.

• Экзамены проводятся по субботам как в помещениях ВТУГ и КГТУ, так по интернету.

• в Калининградском государственном техническом университете студенты обязаны изучать предметы программы обучения (1 семестр) объемом не менее чем

48 ECTS (Системы переноса и накопления Европейских кредитов).

• Обучение проводится на русском и английском языках.
• Продолжительность обучения – 2 года.

• Стоимость семестра обучения – 3 564,00 Литов (для тех, кто не поступил на места, финансируемые из средств ЕС).

Более подробная информация о программе обучения: https://medeine.vgtu.lt/programos/programa.jsp?fak=2&prog=129&sid=F&rus=U или по телефону +370 65292347.

Порядок поступления:

  • 7-21 января: Регистрация заявлений на поступление и документов в приемной комиссии ВТУГ
  • 14.00 22 января: Объявление конкурсных баллов
  • 14.00 23 января: На интернет странице ВТУГ http://www.vgtu.lt/magistrantura публикуется решение Приемной комиссии о приглашении на обучение
  • С 10.00 24 января до 12.00 26 января: Подписание договоров обучения в приемной комиссии ВТУГ. Поступающие до 12.00 26.01.2013 должны прибыть в Приемную комиссию для заключения договора, уплаты взноса за регистрацию документов и взноса за обучение. Если своевременно не будет заключен договор и уплачен взнос за регистрацию документов, то приглашение на обучение будет аннулировано. Оставшиеся свободные места будут перенесены на второй этап приема, на них будут приглашены лица, поступающие в порядке отдельного конкурса.

Необходимые документы:

1). Заявление.

2). Копии всех дипломов об окончании университетского образования и их приложений или дополнений, подтвержденные нотариусом или лицом в Приемной комиссии, уполномоченным руководителем высшей школы.

3). Копии дипломов колледжного обучения и их приложений или дополнений, а также справок дополнительного обучения, подтвержденные нотариусом или лицом в Приемной комиссии, уполномоченным руководителем высшей школы.

4). Копии справки об академическом признании квалификации, выданные центром оценки качества обучения, подтвержденные нотариусом или лицом в Приемной комиссии, уполномоченным руководителем высшей школы (если обучение было окончено в иностранной высшей школе).

5). Справка о среднем значении баллов из приложений или дополнений к выпускным дипломам (для выпускников ВТУГ данное среднее значение переносится из базы данных студентов университета).

6) Справка о средних баллах из приложений или дополнений к выпускным дипломам о высшем неуниверситетском образовании.

7) Паспорт или карточка идентификации личности (показать) и копии (вручить) (копия карточки с обеих сторон).

8) Разрешение на поступление для обучения по выбранной программе (если в регистрационной справке прошения имеется примечание «Необходимо разрешение на поступление»

9) Копия документа, подтверждающего изменение фамилии, если представляются документы не на одну и ту же фамилию.

10) Копии публикаций: первая страница издания, на которой указано наименование издания; вторая страница издания, на которой указана информация о подготовителях издания, рецензентах, ISSN или иных кодах; содержание; статья.

11) Справка, подтверждающая литовское происхождение, от литовской общины той страны, из которой прибыло поступающее лицо (только для эмиграции и иностранцам литовского происхождения).

Правила приема студентов на обучение по объединенной программе «Устойчивое управление недвижимостью» в 2013 г. (подробнее)

Приём на обучение по объединенной программе «Устойчивое управление недвижимостью» осуществляет приемная комиссия ВТУГ:

ВТУГ Здание Саулетекио, 205 каб., аллея Саулетекио 11, Вильнюс тел. (8 5) 2370655, 2744949, эл. п. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відвідувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі в даній статті.

Stažuotės trukmė – ne mažiau nei 1 mėnuo. Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje kviečia studentus (baigusius ne maž...

23 серпня 2014, у День державного прапора України, команда литовських митців та фахівців з аеродинаміки підняла за допом...

Sausio 10 d. 23.30 val. (Lietuvos laiku) LRT Lituanica programą papildys ilgai lauktos, tik šio kanalo žiūrovams rengiam...